شنبه 20 بهمن‌ماه سال 1386
مسلماً همه ما با واژه امنیت و مشتقات آن برخورد کرده ایم ، واژه هایی همچون : امنیت روانی ، امنیت شغلی ، امنیت اجتماعی ، امنیت جانی ، امنیت ملی و …
از دیر باز امنیت یکی از نیازهای اولیه بشر بوده است و بسیاری از جنگها و صلح ها جهت بدست آوردن و حفظ امنیت رخ میداده اند . اگر بخواهیم نقش امنیت در زندگی انسانها را برسی کنیم می توان آن را به دو بخش امنیت درونی و بیرونی دسته بندی نمود.
امنیت درونی یا همان امنیت روانی ، مسلماً مهمترین فاکتور زندگی سالم هر انسانی می باشد . با پیچیده شدن جوامع و پیرو آن روابط اجتماعی ، متغیر ها یی که بر روی امنیت روانی افراد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارند بسیار گسترده گردیده . شغل ، طبقه اجتماعی ، امید به زندگی ، سیاست ، عشق ، اعتبار اجتماعی و بسیاری موارد دیگر می توانند امنیت روانی افراد را تضمین با مختل نمایند.
در عین حال امنیت اجتماعی و به عبارت دیگر امنیت بیرونی لازم و ملزوم امنیت روانی یک جامعه می باشد . رخداد های مانند جنگ ، سوانح طبیعی ، فساد و هرج و مرج های اجتماعی ، تحدید کننده امنیت اجتماعی یک جامعه می باشد و به طبع آن تاثیر مستقیمی بر روی امنیت روانی افراد یک جامعه می گزارد.
از جهت دیگر بزرگترین دستاورد ادیان الهی حفظ امنیت روحی و روانی انسانها در مقابل پلیدی ها و وسوسه های شیطانی بوده است، در مورد دیگر دستاورد های اجتماعی بشر نیز می توان رده پایی از امنیت را به وضوح مشاهده کرد .
باید توجه داشت برداشت ما از واژه امنیت و عوامل تامین کننده آن با توجه به زمان و فرهنگ جوامع مختلف متغیر می باشد . ممکن است در برخی از جوامع اقتصاد و معیشت نقشی اساسی در امنیت روانی و اجتماعی افراد داشته باشد و بی کاری ، فقر و گرسنگی تحدید اصلی برای امنیت افراد آن جامعه تلقی گردد ، در عین حال در دیگر جوامع مشکلات اقتصادی ممکن است کاهش پیدا کرده باشد و مردم از معیشت نسبتا مناسبی برخوردار باشند . در چنین جوامعی ممکن است موارد دیگری از جمله احترام به آزادی بیان ، آزادی های فردی ، اجتماعی و سیاسی به عنوان امنیت اجتماعی در جامعه به حساب آید .
مجله اینترنتی فصل نو