جمعه 26 مرداد‌ماه سال 1386
موضوعی که در گذشته وجود داشته ولی در سالهای اخیر شدت یافته است موضوع افتخار به گذشته است و به ویژه در رسانه ها و مطبوعات گاهی به این موضوع اشاره می شود .
افتخار به گذشته می تواند شامل مسایل متعددی باشد مانند:افتخار به این که در گذشته در ایران دانشمندان ،شاعران و نویسندگان بزرگی بوده اند و ایران صاحب فرهنگ و تمدن عظیمی بوده است .
من با این موضوع که به نسل امروز فرهنگ وتمدن گذشته معرفی شود مخالف نیستم اما تا چه حد به گذشته افتخار شود؟ متاسفانه افرادی در جامعه هستند که زمان حال را رها کرده اند و همیشه می خواهند به گذشته ها افتخار کنند و از گذشته ها سخن بگویند این کار مصداق این است که شخصی که در حال حاضر به قول معروف آهی در بساط ندارد ولی همیشه این موضوع را بیان کند و به آن افتخار کند که قبلا سرمایه دار بوده است آیا بیان این مساله تاثیری در وضع مالی او دارد؟ مسلما خیر
ما در زمان حال زندگی می کنیم نه گذشته از شما می پرسم آیا بهتر نیست به جای این که همیشه سعی کنیم جوامع دیگر و به خصوص غربی را به صرف این مساله که در گذشته های دور از آنها جلوتر بودیم زیر سوال ببریم به دنبال عوامل و ریشه های عقب ماندگی خودمان در زمینه علم وتکنولوژی و صنعت باشیم؟