دوشنبه 11 تیر‌ماه سال 1386
همه ما قطعا به جز اقوام و فامیل دوست و آشنا های متعددی داریم که با بعضی از آنها صمیمی هستیم و گاهی هم با آنها درد دل می کنیم و حرف دلمان را برای آنها بیان می کنیم اما همه ما قطعا این جمله را شنیدیم که دوستان واقعی انسان کسانی هستند که در سخت ترین شرایط انسان را تنها نمی گذارند و به نظرم با این تعریف دوستان واقعی انسان اندک و انگشت شمار هستند شما در دوستانتان چند نفر را می شناسید که واقعا این طور باشند حتی گاهی صمیمی ترین دوستانمان هم وقتی به کمک آنها نیاز داریم ما را تنها می گذارند در حالی که خودشان انتظار دارند که هر زمان به کمک ما نیاز دارند ما آنها را یاری کنیم یعنی تا زمانی که به ما نیاز دارند اظهار لطف و محبت می کنند ولی وقتی نوبت خودشان است هزاران توجیه می آورند و از کمک کردن امتناع می کنند با اینکه می دانند می توانند کمکمان کنند به نظرم دوستی کودکان خالصترین پاک ترین و صادقانه ترین دوستی ها است و از جنس مادیات نیست ولی هر چه بزرگ تر می شویم دوستی ها رنگ مادیات به خود می گیرند و صداقت ها کم رنگ تر می شود یاد این شعر می افتم که می گوید:
هر کس به طریقی دل ما می شکند
بیگانه جدا دوست جدا می شکند
بیگانه اگر می شکند حرفی نیست
از دوست بپرسید چرا می شکند